Algemene voorwaarden:

I.v.m. privé omstandigheden sluit Massagepraktijk Papillon. Praktijk Joie de Vivre neemt alle massages en lopende (geldige) cadeaubonnen over. Zij hanteerd haar eigen algemene voorwaarden! 

Onderstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing op reeds ontvangen massages, cursussen en cadeaubonnen.

Massagepraktijk Papillon
Noorderweg 5
9621 BM Slochteren
www.massagepraktijkpapillon.nl

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Massagepraktijk Papillon en te raadplegen op de website: www.massagepraktijkpapillon.nl.

 

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Massagepraktijk Papillon; Opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst voor het uitvoeren van een Opdracht. Massagepraktijk Papillon is een praktijk voor het verlenen van (niet erotische en niet-medische) massagediensten en het leveren van producten aan particulieren, bedrijven of evenementen. Cliënt; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een Opdracht door Massagepraktijk Papillon wil laten uitvoeren. Opdracht; het ten gunste van Cliënt ontwikkelen en/of leveren van producten en/ of massagediensten. Overeenkomst; de aanvaarding van de Opdracht van Cliënt door Massagepraktijk Papillon. Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die één van de websites van Massagepraktijk Papillon via Internet bezoekt. Partijen; de aanduiding van Cliënt en Massagepraktijk Papillon gezamenlijk.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en Massagepraktijk Papillon.

1.3 Alle Opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Massagepraktijk Papillon schriftelijk is bevestigd.

1.4 Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden Massagepraktijk Papillon niet, tenzij schriftelijk door Massagepraktijk Papillon is bevestigd.

1.5 Cliënt verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Massagepraktijk Papillon van welke aard ook.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een Opdracht, behalve als dit schriftelijk door Massagepraktijk Papillon wordt bevestigd.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Massagepraktijk Papillon met haar Cliënten te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door Cliënten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

2. Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

2.2 Alle door Massagepraktijk Papillon opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

2.3 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

3. Opdrachten

3.1 Een Opdracht wordt door Cliënt aan Massagepraktijk Papillon verstrekt .

3.2 Annulering van de Opdracht kan door Cliënt schriftelijk of per e-mail aan Massagepraktijk Papillon plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: Tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna door Massagepraktijk Papillon 80% van de betaling wordt gerestitueerd aan Cliënt; Tot 2 weken voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna 50% van de betaling door Massagepraktijk Papillon wordt gerestitueerd aan Cliënt; Na 1 week voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement) wordt door Opdrachtnemer geen bedrag meer aan Cliënt gerestitueerd. De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd. Massagepraktijk Papillon heeft het recht de Opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van Massagepraktijk Papillon, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de Opdracht kon worden gerekend, kunnen aan Cliënt extra in rekening worden gebracht.

3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven Opdrachten binden Massagepraktijk Papillon niet, mits Massagepraktijk Papillon dit schriftelijk of per e-mail bevestigt aan Cliënt.

3.5 Door het plaatsen van een Opdracht doet Cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

3.6 Massagepraktijk Papillon behoud zich het recht voor een Opdracht te weigeren

4. Uitvoering van de Opdracht

4.1 Uitvoering van de Opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bankrekening van Massagepraktijk Papillon van het door Cliënt verschuldigde bedrag.

4.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van Massagepraktijk Papillon, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Hierbij wordt door Massagepraktijk Papillon uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 De datum van uitvoering van de Opdracht wordt door Massagepraktijk Papillon steeds in overleg met Cliënt bepaald. Cliënt verleent de Opdracht voor een massagedienst aan Massagepraktijk Papillon voor minimaal 1 uur. In de door Cliënt geboekte tijd ( zowel bij particulieren als bij bedrijven) is inbegrepen het opzetten en afbreken van de massagetafel of de materialen bij een (bedrijfs)evenement. Cliënt treft in overleg met Massagepraktijk Papillon maatregelen ter voorbereiding van de massage. Met betrekking tot Opdrachten ten behoeve van bedrijven en evenementen dient door Cliënt zorg te worden gedragen voor een hygiënische situatie ter plaatse en een vlak vloeroppervlak. Indien Cliënt hiervan wenst af te wijken zal Massagepraktijk Papillon alle kosten bij Cliënt in rekening brengen.

4.4 Massagepraktijk Papillon kan de Opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door- niet bij haar in dienst zijnde ervaren masseurs en masseuses of bedrijfsrelaties. De masseurs, masseuses en bedrijfsrelaties zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar Cliënt.

4.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.6 Massagepraktijk Papillon verplicht zich alle door Cliënt verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Massagepraktijk Papillon alleen na schriftelijke toestemming van de Cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door Cliënt ter beschikking gestelde gegevens zullen door Massagepraktijk Papillon vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.7 Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan Massagepraktijk Papillon besluiten de behandeling te staken. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.

4.8 Een masseur is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen. Een behandeling door Massagepraktijk Papillon is niet bedoeld als een alternatief voor een medisch advies of behandeling.

4.9 Indien de Cliënt informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan is Massagepraktijk Papillon niet verantwoordelijk te stellen voor resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

4.10 Een Opdracht Groepscursus gaat alleen door indien, het bij de Cursus genoemde, minimale inschrijvingen is behaald. Bij onvoldoende inschrijvingen zal Massagepraktijk Papillon het Cursusgeld volledig restitueren.

4.11 Bij verhindering, het niet reageren, niet verschijnen van de Cliënt of tussentijdse beëindiging van de Cursus vindt er geen restitutie plaats.

4.12 Ingeval van ziekte van de Docent zal Massagepraktijk Papillon één vervangende Cursusdag aanbieden per vervallende Cursusdag.

4.13 Ziekte van de Cursist, dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les telefonisch gemeld te worden bij Massagepraktijk Papillon. Inhalen van een les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende cursus.

4.14 Massagepraktijk Papillon is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de Cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Massagepraktijk Papillon schaadt.

4.15 Massagepraktijk Papillon hanteert bij afzeggingen of wijzigingen binnen 24 uur voor de afspraak een vergoeding van € 10,-. Deze regel is niet van toepassing op een cursus.

5. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze voorwaarden behoudt Massagepraktijk Papillon zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.

5.2 Op de websites, welke geregistreerd zijn door Massagepraktijk Papillon, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Cliënt zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Massagepraktijk Papillon alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Massagepraktijk Papillon niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Massagepraktijk Papillon beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Massagepraktijk Papillon kan evenmin garanderen, dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de websites kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Massagepraktijk Papillon niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Massagepraktijk Papillon wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een Bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico. Massagepraktijk Papillon, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Papillon, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze websites zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Papillon. Indien Cliënt en Bezoeker berichten per e-mail aan Massagepraktijk Papillon verzenden, worden door Cliënt en Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. Massagepraktijk Papillon aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites. Onder andere aanvaardt Massagepraktijk Papillon geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites b) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan Massagepraktijk Papillon of aan Cliënt en wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) downloading of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld of f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. Massagepraktijk Papillon behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website(inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

5.3 Alle door Massagepraktijk Papillon verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) en mogen niet door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) zonder voorafgaande toestemming van Massagepraktijk Papillon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

5.4 Massagepraktijk Papillon behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.5 Indien een Cliënt of Bezoeker de websites van Massagepraktijk Papillon bezoekt kan Massagepraktijk Papillon de gegevens verwerken. Massagepraktijk Papillon waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.6 Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de Cliënt en Bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze websites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de Cliënt of Bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van de cookies kan door Cliënt of Bezoeker via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de websites.

6. Overschrijding van de Datum van Uitvoering

6.1 De met Massagepraktijk Papillon overeengekomen tijdstippen zijn door de Cliënt niet als bindende tijdstippen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van masseurs en/of masseuses, (te) late aankomst van masseurs en/of masseuses wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de Cliënt, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden van massagediensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Massagepraktijk Papillon door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uit voering van een Opdracht vertragen of onmogelijk maken ontslaan Massagepraktijk Papillon van het nakomen van de overeengekomen Datum van Uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of rente kan doen gelden.

7. Reclames

7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Opdracht mogelijk. Massagepraktijk Papillon is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Massagepraktijk Papillon als bindend.

7.2 Cliënt zal alle door Massagepraktijk Papillon voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.3 Massagepraktijk Papillon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Cliënt of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Massagepraktijk Papillon niet; met name zal Massagepraktijk Papillon in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.

7.5 Cliënt zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen vorderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Massagepraktijk Papillon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door Cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Massagepraktijk Papillon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

8.2 Diensten kunnen worden verricht door Massagepraktijk Papillon, masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties die niet in dienst zijn bij Massagepraktijk Papillon en zijn op rekening van en voor risico van de Cliënt. Massagepraktijk Papillon draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/ of gevolgschade bij Cliënt door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties.

8.3 De aansprakelijkheid van Massagepraktijk Papillon, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9. Voorwaarden cadeaubon

9.1 Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 3 werkdagen te zijn ontvangen bank- of girorekening van Massagepraktijk Papillon onder vermelding van het reserveringsnummer. De cadeaubon wordt verstuurd na bijschrijving van het bedrag op één van de rekeningnummers.

9.2 De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Massagepraktijk Papillon. Op de cadeaubon wordt het reserveringsnummer vermeld. Op de datum van uitgifte verstuurt Massagepraktijk Papillon een e-mail aan Cliënt met daarin vermeld de geldigheidsdatum van de cadeaubon; de geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgiftedatum. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

9.3 De cadeaubon van Massagepraktijk Papillon is en blijft eigendom van Massagepraktijk Papillon. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

9.4 Voor de massage(s) wordt een datum gereserveerd. De datum voor het verrichten van de massage(s) is afhankelijk van de beschikbaarheid van een masseur of masseuse.

9.5 De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

9.6 Indien deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Papillon van toepassing.

9.7 I.v.m. sluiting van Massagepraktijk Papillon neemt praktijk Joie de Vivre alle nog geldige cadeaubonnen van Massagepraktijk Papillon over.

10. Betalingen

10.1 Betaling door de Cliënt voor de te verrichten massagediensten dient binnen 3 dagen na verzending van het (voorlopige) reserveringsbewijs plaats te vinden op een bank- of girorekening van Massagepraktijk Papillon. Dit (voorlopige) reserveringsbewijs wordt door Massagepraktijk Papillon aan de Cliënt verstuurd. Na ontvangst van de betaling door Cliënt wordt de Opdracht door Massagepraktijk Papillon bevestigd en uitgevoerd.

10.2 Na het verstrijken van 10 dagen na verzending van de (voorlopige) reservering door Massagepraktijk Papillon is Cliënt definitief in verzuim. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Massagepraktijk Papillon en de verplichtingen van Cliënt jegens Massagepraktijk Papillon onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.4 Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.

10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Massagepraktijk Papillon moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €. 250,00.

11. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
11.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

11.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


12. Kosten in geval van herroeping

12.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

12.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

13. Uitsluiting herroepingsrecht

13.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

13.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (o.a. massageolie);
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

14. Conformiteit en Garantie

14.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

14.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

15. Levering en uitvoering

15.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

15.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

15.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

15.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

15.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

15.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
16.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

16.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

16.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
16.4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

16.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

16.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

16.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
16.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


17. Geschillen

17.1 Een geschil is aanwezig zodra Massagepraktijk Papillon of de Cliënt, verklaart dat dit het geval is.

17.2 Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van Massagepraktijk Papillon is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

17.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag .

18. Slotbepaling

18.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Massagepraktijk Papillon.

^ naar boven


 


Hoge kwaliteitseisen, professionaliteit en zeer ruime & brede ervaring